Γεωργία Ακριβείας

Η Γεωργία Ακριβείας (Precision Agriculture) αποτελεί ένα σύστημα παραγωγής αγροτικών προιόντων που στηρίζεται στη διαχείριση των εισροών (λιπάσματα, φυτοφάρμακα, νερό, κ.α.) σε ένα αγρό σύμφωνα με τις πραγματικές ανάγκες της καλλιέργειας τόσο χωρικά όσο και χρονικά.

alt-text

H Γεωργία Ακριβείας στηρίζεται στις δυνατότητες που παρέχουν οι νέες τεχνολογίες για την αναγνώριση της χωρικής - χρονικής παραλλακτικότητας των αναγκών της καλλιέργειας και την ανάπτυξη συστημάτων μεταβλητών παροχών των εισροών. Κύριο εργαλείο της γεωργίας ακριβείας αποτελεί η τηλεπισκόπηση (remote sensing) με την χρήση πολυφασματικών απεικονίσεων (multispectral imagery).

Χάρη στις πολυφασματική απεικόνισεις μπορούμε να εντοπίσουμε  χωρικές και χρονικές παράλλακτικότητες ενός αγρού. Πιο συγκεκριμένα μπορούμε να εντοπίσουμε την μεταβολή εξωτερικών και εσωτερικών ιδιοτήτων του εδάφους, να εκτιμήσουμε τις θρεπτικές ανάγκες της καλλιέργειας, να εντοπίσουμε έγκυρα ασθένειες ή προβληματικές περιοχές και να υπολογίσουμε ενδεχόμενες απώλειες της παραγωγής πολύ πριν αυτές γίνουν ορατές στο ανθρώπινο μάτι.

Τα παραγόμενα προϊόντα της Gaia Robotics είναι συμβατά με τις γνωστότερες πλατφόρμες διαχείρισης αγροτικών εκμεταλλεύσεων και GIS, συμπεριλαμβανομένων των SMS, SST Summit Professional, and FarmWorks.


Τα πρωτογενή  πολυφασματικά δεδομένα μετατρέπονται σε χρηστικές,  άμεσα αξιοποιήσιμες πληροφορίες υπό την μορφή των δεικτών βλάστησης με την βοήθεια εξειδικευμένων υπολογιστικών εργαλείων. Ο πρώτος δείκτης βλάστησης, που αναπτύχθηκε το 1974 από την NASA,  είναι ο Normalized Difference Vegetation Index  [NDVI - Δείκτης Βλάστησης Κανονικοποιημένης Διαφοράς, Rouse et al. (1974) ]. Η τεχνολογική εξέλιξη οδήγησε στην ανάπτυξη πληθώρας νέων εξειδικευμένων δεικτών τους οποίους αξιοποιεί στις υπηρεσίες της η Gaia Robotics.Οι κυριότεροι είναι οι παρακάτω:


Οπτικό Φάσμα (RGB)

  • 2D & 3D Μοντέλα - Μέτρηση ύψους, όγκου φυλλώματος και βιομάζας.
  • Επισκόπηση Ανθοφορίας.
  • Digital Surface Model (DSM) - Μοντέλο εδάφους (ισοϋψείς καμπύλες, συγκέντρωση/απορροή υδάτων).
  • Μέτρηση φυτών, γραμμές σποράς, προβλήματα στη σπορά, βιωσιμότητα φυτών και εκτίμηση λίπανσης.

Υπέρυθρο Φάσμα (Near Infrared και Red Edge)

  • Χάρτες δεικτών βλάστησης (NDVI, NDRE, GNDVI, CIR, LAI, OSAVI κ.α.).
  • Χάρτες φυσιολογικών παραμέτρων (καροτενοειδή, χλωροφύλλες, ανθοκυανίνες).
  • Χάρτες ποσοτικών και ποιοτικών χαρακτηριστικών της καλλιέργειας (απόδοση, ζωτικότητα, ωρίμανση, σάκχαρα καρπού, φυτοπαθολογικό, θρεπτικό, και υδατικό stress).
  • Χάρτες διαφοροποιημένης εφαρμογής - Variable Rate Application(δημιουργία ζωνών διαχείρισης λίπανσης, συγκομιδής, άρδευσης και φυτοπροστασίας).